a (10).jpg

MÁY HÀN

Là công cụ dùng để kết dính 2 vật liệu tách biệt lại với nhau thông qua việc sử dụng một trong hai yếu tố là nhiệt và áp lực, hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó và có sử dụng hoặc không sử dụng vật liệu bổ sung. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima