a-02.jpg

MÁY XỚI ĐẤT

Với công suất mạnh mẽ, hoạt động chuyên dụng trong việc xới đất trong Nông nghiệp trước các vụ mùa có tác dụng làm tơi xớp tăng năng suất